Khoa học Công nghệ > Thông báo khoa học
Thông báo kế hoạch viết bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục số 4 (6/2014)

 

B NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯNG CĐNN NAM BỘ

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-CĐNB

Tiền Giang, ngày 10 tháng  04  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch viết bài cho Tp san Khoa hc và Giáo dục s 4

 

Căn c quy định nhim vụ chuyên môn của các đơn vị chức năng ging viên; để chuẩn bị cho vic xut bn Tp san s 4, nay Ban Giám hiệu nhà trường thông báo đến toàn th cán bộ, ging viên học sinh - sinh viên v vic tham gia viết bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục s 4 như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

1.  Mục đích

- Công bố kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường, góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo của trường, qua đó, nâng cao năng lực NCKH, chất lượng chuyên môn trong đào tạo và tự đào tạo;

- Công bố các bài viết về giáo dục và đào tạo của cán bộ, giáo viên, giảng viên, viên chức, học sinh - sinh viên về chủ đề kinh nghiệm giảng dạy, về sự nghiệp giáo dục đào tạo trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

2. Yêu cầu

Các bài viết phải mang tính khoa học và xoay quanh các lĩnh vực: những vấn đề chung về nhà trường: khoa học công nghệ, khoa học giáo dục, các vấn đề về Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các vấn đề về học sinh sinh viên, khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh...

Bài viết phải có ý nghĩa giáo dục, qua đó khẳng định được những cố gắng, nỗ lực to lớn của tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên - giáo viên, viên chức và học sinh - sinh viên toàn trường đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường.

II. Đối tưng tham gia

Toàn thể cán b, ging viên, giáo viên và học sinh - sinh viên toàn trường.

III. Nội dung

 Nội dung chính của tập san gồm:

- Phần nghiên cứu khoa học: Các bài báo khoa học, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường;

- Các bài viết về khoa học giáo dục, đào tạo.

IV. Quyn li ca tác gi

Các cán bộ, giảng viên có bài viết được đăng trên tập san được xem xét nếu đủ tiêu chuẩn sẽ công nhận là các cải tiến, sáng kiến trong xét thi đua, khen thưởng.

Sinh viên có bài báo khoa học được đăng trên Tập san thì mỗi bài được cộng thêm 3 điểm vào điểm rèn luyện của học kỳ.

V. Số lượng bài viết

Bài viết được phân theo khả năng của từng đơn vị chức năng.

 

V. Thi gian gửi bài: Hạn chót 31/05/2014

VI. Địa ch gi bài

-  Phòng Khoa hc - HTQT

-  Email:  kimdung@sac.edu.vn

VII. Qui định về bài báo gi đăng Tập san

A. Đối với bài báo khoa học

6.1. Bài báo được biết bằng tiếng Việt, chưa đăng trên một ấn phẩm thông tin nào khác;

6.2. Cấu trúc, qui cách về định dạng bài báo

- Tên bài báo (Title) - Tiếng Việt: mô tả một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích nội dung của bài báo.

- Tên tác giả (Authors’ names): họ và tên, học hàm, học vị, địa chỉ của tác giả và cộng sự (nếu có), được trình bày ngay dưới tiêu đề bài báo.

- Tóm tắt bài báo- tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (Summary/Abstract): Phần tóm tắt không được phép viết quá 150 từ, không chứa công thức, và phải thể hiện được nội dung cơ bản của bài báo gồm mục đích của nghiên cứu, các phương pháp căn bản sử dụng, những phát hiện chính của nghiên cứu, những giải thích và kết luận của nghiên cứu.

Chú ý: Trong phần tóm tắt bài báo phải dùng những từ khóa bằng tiếng Việt và những từ khóa bằng tiếng Anh (chỉ yêu cầu đối với bài báo nghiên cứu)

- Giới thiệu – đặt vấn đề (Introduction): giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan: nêu giả thuyết, đưa ra vấn đề cần nghiên cứu; cơ sở, cách tiếp cận và những kết quả  mang lại của nghiên cứu.

- Nội dung và phương pháp nghiên cứu (Content and research methods): Giải quyết những vấn đề nghiên cứu một cách cụ thể; làm sáng tỏ về vấn đề nghiên cứu.

- Kết quả (Results): Trình bày kết quả theo một trật tự logic với từ ngữ chính xác kết hợp với các công cụ minh họa (biểu bảng, hình ảnh…) và các tóm tắt phân tích thống kê để trả lời cho giả thuyết, câu hỏi hay vấn đề đặt ra. Những kết quả ngược với mong muốn nhưng quan trọng cũng được trình bày.

- Tài liệu tham khảo (References/ Literature Cited): Tài liệu tham khảo ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, năm xuất bản, tên sách (hoặc tạp chí), nhà xuất bản, nơi xuất bản (tập, số, năm xuất bản đối với tạp chí). Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài.  

 + Đối với sách: [1]  Lê Đức Thanh, 2010. Sức bền vật liệu. Nhà xuất bản Hà Nội, 180 trang.

 + Đối với bài báo ở các tạp chí: [5] Nguyễn Nguyên Hùng, 2011. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập 1, Số 7, trang 281-322.

+ Đối với các bài đăng ở các tuyển tập của Hội thảo: [7] Nguyễn Văn Lộc, 2010. Hiện trang cơ cấu giống và công tác giống heo ở một số tỉnh phía Nam. Tuyển tập các báo cáo của Hội nghị Khoa học quốc gia ngành chăn nuôi, trang 112-115.

- Bài báo được gửi đến Ban biên tập ở dạng bản in (01 bản) có chữ ký của tác giả và dạng điện tử (tập tin) đến e-mail kimdung@sac.edu.vn

Định dạng file word: font Unicode, cỡ chữ 13, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 2,5 cm, lề phải 2 cm và cách dòng (multiple) 1,3.  

Tác giả phải đảm bảo sự nhất quán về nội dung giữa bản điện tử và bản in. Các bài báo nghiên cứu không quá 8 trang, các bài ở dạng khác không quá 05 trang.

B. Đối với bài viết dạng khoa học giáo dục và các nội dung khác

- Những thông tin liên quan đến giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước; có thể viết, sưu tầm hoặc dịch từ nước ngoài.

- Đối với phần tin tức hoạt động của các đơn vị, bài viết không quá 250 từ, kèm theo hình ảnh minh hoạ cho các tin.

- Đối với các bài sưu tầm hoặc phiên dịch, bài viết không quá 500 từ, có thể đã in trên một vài ấn phẩm thông tin khác.

 VIII. Phản biện

Các bài báo khoa học được thẩm định về nội dung, chất lượng và hình thức trình bày bởi Ban biên tập và các chuyên gia, nhà khoa học được mời. Sau khi kết luận ca người phản biện, tác giả phải chỉnh sa theo ý kiến trong phiếu đánh giá phản biện gửi lại bản thảo cuối cùng cho Ban biên tập.  Khi có sự phê duyệt của chuyên gia thẩm định và Trưởng Ban biên tập, bài báo sẽ được đăng trên Tập san.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Phòng KH-HTQT phối hợp chặt chẽ Ban biên tập để tham mưu mời phản biện cho các bài báo khoa học, tập hợp và chuyển cho Ban Biên tập thông qua thư ký. Ban Biên tập sẽ mời các tác giả công tác trong và ngoài trường thuộc lĩnh vực chuyên ngành để phản biện.  

Phòng KH-HTQT phối hợp với phòng TC-HC kiểm tra, theo dõi cá nhân/đơn vị được phân công viết bài cho Tập san số 4 và đưa vào nội dung đánh giá thi đua cuối học kỳ.

Phòng Tài chính Kế toán: Thực hiện tài chính theo quy định của nhà trường

Tổ các giáo viên ngoại ngữ phối hợp, hỗ trợ để kiểm soát phần tóm tắt bài viết bằng tiếng Anh.

Để đảm bảo tiến độ công việc, đề nghị Lãnh đạo đơn vị động viên, phân công cán bộ giảng viên viết bài gửi về phòng Khoa học – HTQT trước ngày 31/05/2014.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:       Phòng KH-HTQT,

Cô Bùi Thị Kim Dung  Điện thoại dd: 0987 237 329  Email: kimdung@sac.edu.vn

Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai, phổ biến đến từng CB-GV và HS-SV trong toàn trường được biết và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

 

 

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

    Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
Thông báo kế hoạch viết bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục số 5  (30/11/2015)
Thông báo Về việc đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2014  (05/03/2014)
THÔNG BÁO Kế hoạch viết bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục số 3 “Kỷ niệm 20/11 và 5 năm Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng 2008-2013” (05/03/2014)
Thông Báo Kê khai khối lượng hoạt động KHCN năm học 2012 - 2013 (04/06/2013)
Thông báo nộp sáng kiến cải tiến năm học 2012 - 2013 (28/05/2013)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GD&ĐT năm 2014. (19/05/2013)
V/v đăng ký, xét duyệt đề tài NCKH các cấp năm 2013 - 2014 (30/01/2013)
Thông báo về việc đăng ký chủ trì và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Tỉnh Tiền Giang năm 2014 (15/01/2013)
Kế hoạch viết bài cho Tập san Khoa học & Giáo dục số 2 (02/11/2012)
Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2012 - 2013 (05/10/2012)
Thông báo kê khai khối lượng khoa học năm 2011 - 2012 (25/06/2012)
Thông báo nộp SK-CT năm 2011 - 2012 (25/06/2012)
Đề xuất nhiệm vụ khoa hoc công nghệ 2013 (14/03/2012)
Thông báo Về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012-2013  (08/03/2012)
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ NĂM 2013 Ở TIỀN GIANG (08/03/2012)
Thông báo kế hoạch đăng ký hoạt động KHCN năm 2012 (11/01/2012)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 (04/08/2011)
Thông báo kê khai khối lượng hoạt động KHCN năm học 2010 - 2011 (14/06/2011)
Đăng ký đề tài NCKH và các hoạt động KHCN năm 2012 (17/03/2011)
Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2011 (17/03/2011)
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 13
  Tổng số viếng thăm: 7118538